Pomoc techniczna

Dodano nowy moduł Sprawdzenia Przetestowano działanie aplikacji z wersją WordPress 4.8 Wprowadzono szereg poprawek Zaktualizowano plik tematu ABI Prosimy o aktualizację wtyczek oraz aktualizację tematu ABI. Opis jak przeprowadzić aktualizację znajduje się tutaj: https://abiadministrator.pl/wykonac-aktualizacje-wtyczek-abi-administrator/...

Aktualizacja techniczna. Poprawiono działanie shortcode przy wysyłaniu dokumentu z powiązanym zasobem W dokumentach ustawiana jest domyślnie data bieżąca, jako data początku obowiązywania dokumentu Wprowadzono inne mniejsze poprawki i udogodnienia. Prosimy o aktualizację wtyczek ABI Administrator. Opis jak przeprowadzić aktualizację znajduje się tutaj: https://abiadministrator.pl/wykonac-aktualizacje-wtyczek-abi-administrator/...

W tej wersji rozbudowano mechanizm usprawniający wysyłkę dokumentów. 1 Zatwierdzanie dokumentów. Dokument można wysłać do odbiorcy z przyciskiem akceptacji lub bez niego. Możliwe są 3 opcje: Opcja 1 Dokument wymaga zatwierdzenia przez adresata (zawiera przycisk akceptacji). Shortcode [accept_button label="Akceptuję"]. Do czasu zatwierdzenia dokument będzie miał status "Oczekuje na akceptację". ...

1. HISTORIA ZMIAN W REJESTRZE ZBIORÓW Wprowadzono wykaz zmian wprowadzanych w rejestrze zbiorów, co odpowiada zapisom paragrafu 6 rozporządzenia, który mówi: [blockquote text="Administrator bezpieczeństwa informacji odnotowuje historię zmian w rejestrze zawierającą: 1) informację o rodzaju zmiany (nowy wpis, aktualizacja, wykreślenie); 2) datę dokonania zmiany; 3) informację o zakresie...

W niniejszym artykule przeanalizujemy zgodność programu ABI Administrator w zakresie wsparcia prowadzenia Polityki Bezpieczeństwa zgodnie z prawem. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. „W sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy...

1. Dodano możliwość wprowadzenia opisu sposobu wymiany danych między systemami. Opcja dostępna w Programy i zasoby > Nazwa programu > Szczegóły: tabelka Używane programy/zasoby, kolumna Akcje. 2. Dodano raport Przepływów danych między systemami. Raport dostępny w formacie HTML lub CSV. Funkcja dostępna z poziomu Programy i...

Główna zmiana polega na wprowadzeniu mechanizmu łączenia użytkownika z programem. Możemy ponadto określać jego identyfikator w programie oraz zakres uprawnień. Dzięki temu uzyskujemy zgodność z art. 39.1 ustawy ODO. Dane te możemy wygenerować w formie raportu html lub CSV. Poza tym poprawiono działanie wycofania upoważnień...

Usunięto przyczynę błędu, który pojawiał się w czasie generowania dokumentu. Catchable fatal error: Argument 1 passed to BLCResourceShortcodes::GetCategoryReplacements() must be of the type array, object given, called in /home/abiadmin/ftp/test/wp-content/plugins/AbiResources/inc/blc-res.php on line 294 and defined in /home/abiadmin/ftp/test/wp-content/plugins/AbiResources/inc/definitions/blc-resource-shortcodes.php on line 57...

Opis zmian w wersji 1.2.0. Aktualizacja miała charakter "dużej" zmiany. Dodano zupełnie nowy moduł Incydenty oraz zmodyfikowano sposób pracy ze Zbiorami oraz generowania raportu z rejestru zbiorów. Teraz możliwe jest wygenerowanie jednego zbiorczego pliku HTML dla wszystkich lub wybranych zbiorów w rejestrze....