Author: barlew

Zmodyfikowano kształt rejestru czynności przetwarzania zgodnie ze wzorem opublikowanym przez UODO (dawniej GIODO) Dodano rejestr czynności kategorii przetwarzania zgodnie ze wzorem opublikowanym przez UODO (dawniej GIODO) Poprawiono działanie importu pliku CSV - zastosowano kodowanie ANSI co eliminuje błędne wyświetlanie czcionek w MS Excel Wprowadzono szereg...

Dodano możliwość importu użytkowników z serwera LDAP (Microsoft Active Directory, Open LDAP, etc.). Dzięki temu możliwe jest automatyczne zaimportowanie użytkowników z wybranej grupy AD do systemu ABI Administrator. Zaimportowani użytkownicy znajdą się w grupie "Active directory" lub innej, zdefiniowanej w procesie importu. Email użytkownika będzie...

Aplikacja ABI Administrator od wersji 1.6.0 umożliwia import i aktualizację użytkowników z serwera LDAP (np. Microsoft Active Directory, Open LDAP, etc.). Aby korzystać z tej funkcjonalności należy mieć zainstalowany i włączony moduł php-ldap. W celu weryfikacji, czy moduł już jest dostępny najprościej udać się do Panelu administracyjnego...

Dodano mechanizm automatycznego powiadamiania wskazanych osób o zarejestrowaniu w systemie nowego incydentu. Wskazane osoby otrzymują notyfikację mailową wraz z podaniem tytułu zgłoszenia, osoby zgłaszającej, daty i godziny oraz linku do szczegółów zgłoszenia. Osoby, do których wysyłane jest powiadomienie mogą być wybrane spośród osób zarejestrowanych w...

W wersji 1.5.5 nastąpiło rozbudowanie funkcjonalności Incydentów o mechanizm automatycznego powiadamiania osób odpowiedzialnych (np. ABI lub IOD) o dodaniu nowego incydentu naruszenia przetwarzania danych osobowych. Incydent może być zgłaszany przez dowolną osobę, która ma dostęp do systemu z właściwymi uprawnieniami. Notyfikacja o naruszeniu ochrony danych zostanie wysłana...

W ramach przygotowań do RODO zmodyfikowaliśmy działanie modułu Incydenty. Teraz pozwala on nam na rejestrowanie wszystkich informacji wymaganych artykułem 33 rozporządzenia europejskiego RODO. Tworzenie wpisów do rejestru incydentów odbywa się podobnie, jak w innych modułach za pomocą kilku kroków. Dodawanie incydentu naruszenia ochrony danych Dodawanie incydentu naruszenia odbywa...

Moduł zaprojektowany w celu wypełnienia obowiązków nałożonych rozporządzeniem RODO. Obecna wersja rejestru jest uzupełnieniem Rejestru zbiorów, który mamy obowiązek prowadzić na podstawie dzisiaj obowiązującego prawa. Uzyskujemy zatem kompromis pomiędzy obecnymi unormowaniami, jak i tymi, które obowiązywać zaczną od maja 2018. Jak możemy przeczytać w artykule 30 RODO:...

Aktualizacja do wersji 1.5 jest „dużą” aktualizacją i do jej przeprowadzenia koniczne jest manualne zainstalowanie wtyczki. Więcej o tym pisaliśmy tutaj: WERSJA 1.5 – JAK PRZEPROWADZIĆ AKTUALIZACJĘ Zmiany wprowadzone w tej wersji służyły głównie przygotowaniu aplikacji do wymagań RODO. Obecnie znajdujemy się w okresie przejściowym, więc...